Politika kvality


V souladu se strategickými rozhodnutími podnikat ve stavebnictví jako zhotovitel při provádění staveb, jejich změn a odstraňování, hlavně v oblasti vodohospodářských staveb, inženýrských staveb, rekultivací, výstavby a oprav dopravních komunikací, demoličních a zemních prací, vrcholového vedení společnosti VZS RYCHTÁŘ s.r.o. stanovuje následující politiku kvality:

 • Zajišťujeme trvalou schopnost společnost VZS RYCHTÁŘ s.r.o poskytovat produkty a služby, resp. jako zhotovitel zhotovovat dílo, které splňuje požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů.
 • Pomocí efektivní aplikace systému managementu kvality dle mezinárodní normy ISO 9001, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a ujišťování o shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a předpisů chceme zvyšovat spokojenost zákazníka.
 • Poskytujeme důkazy o své angažovanosti a aktivitě při uplatňování systému managementu kvality a při neustálém zvyšování jeho efektivnosti.
 • Jsme si vědomi závažnosti a důležitosti svých činností a toho, jak přispíváme k dosažení cílů kvality, stanovených v souladu s touto politikou kvality.
 • Přispíváme k vytváření, uplatňování a udržování procesů potřebných pro systém managementu kvality.
 • Vytváříme zdroje potřebné pro udržování systému managementu kvality a neustálé zvyšování jeho efektivnosti a pro zvyšování spokojenosti zákazníka prostřednictvím plnění jeho požadavků.
 • Patřičným vzděláváním, výcvikem, dovednostmi a získáváním zkušeností udržujeme a rozvíjíme kompetence nezbytné k provádění prací ovlivňujících shodu s požadavky na produkt.
 • Přispíváme k vytváření zdrojů a podmínek potřebných pro efektivní udržování a rozvíjení infrastruktury (pracovních prostor, technického vybavení a zařízení, podpůrných služeb ad.) a pracovního prostředí potřebného pro dosažení shody s požadavky na produkt.
 • Se zákazníky při poskytování informací o produktu a o stavu plnění jeho požadavků komunikujeme vhodným způsobem v souladu se stanovenými kompetencemi, jeho oprávněné požadavky vyřizujeme včas a se zákazníkem udržujeme efektivní zpětnou vazbu,
 • Zajišťujeme, aby výroba a poskytování služeb, resp. zhotovování díla bylo prováděno za řízených podmínek v souladu s požadavky zákazníka, s požadavky, které jsou nezbytné pro specifikované použití díla, s požadavky zákonů a předpisů aplikovatelných na dílo a s dalšími určenými požadavky.
 • Aplikujeme efektivní a účinné metody monitorování, měření, analýzy a zlepšování a pokud není dosahováno plánovaných výsledků, provádíme v rozsahu stanovených kompetencí vhodná nápravná a preventivní opatření.