Politika BOZP


Naší prioritou je kvalita námi zhotoveného díla, která odpovídá specifikovaným požadavkům zákazníka. Při plánování a realizaci díla, produktu nebo služby bereme v úvahu všechna identifikovaná nebezpečí a rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dbáme na určení takového způsobu řízení, který na nejnižší míru snižuje riziko úrazu nebo poškození zdraví.

Naše politika BOZP je založena hlavně na plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a dalších požadavků, k nimž se naše společnost zavázala, a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP. Plnění této politiky zajišťujeme prostřednictvím identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určování vhodných způsobů řízení a s pomocí stanovování cílů a programů BOZP pro příslušné funkce a úrovně v rámci naší organizace.

Hlavní odpovědnost za BOZP a za systém managementu BOZP má vrcholové vedení společnosti. Prokazovat osobní angažovanost a aktivitu k udržování a k neustálému zlepšování výkonnosti v oblasti BOZP však musí všichni pracovníci, kteří mají manažerskou odpovědnost.

Vrcholové vedení a příslušní vedoucí zaměstnanci v rozsahu stanovených odpovědností a pravomocí odpovídají za to, že úkony, které mohou ovlivnit BOZP v prostorách a na pracovištích společnosti VZS RYCHTÁŘ, vykonávají výhradně osoby způsobilé na základě odpovídajícího vzdělání, výcviku nebo zkušeností. Povinností vrcholového vedení, resp. každého vedoucího na příslušném pracovním místě, je zajistit, aby procesy, činnosti a operace, které mohou ovlivnit BOZP, byly prováděny za řízených podmínek, a aby o provedených opatřeních a o určení způsobu řízení byly vytvářeny a udržovány s tím spojené záznamy.

Ve společnosti VZS RYCHTÁŘ s.r.o. jsou vytvořeny, uplatňovány a udržovány postupy pro efektivní interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi organizace, pro komunikaci se smluvními partnery a návštěvníky pracovišť i pro komunikaci s externími zainteresovanými stranami. Vrcholové vedení věnuje nezbytnou pozornost také otázkám spoluúčasti zaměstnanců na zajišťování BOZP v organizaci a konzultacím v případě změn, které ovlivňují BOZP.

Ve společnosti VZS RYCHTÁŘ s.r.o. jsou vytvářeny, implementovány a udržovány efektivní postupy pro identifikování možností vzniku havarijní situace a pro reagování na takové situace.

Výkonnost v oblasti BOZP je pravidelně monitorována a měřena a jakákoli potřeba nápravných nebo preventivních opatření je bez zbytečných odkladů řešena.