Environmentální politika


Naší politikovu v oblasti ochrany životního prostředí je:

  • Plnění závazku k neustálému zlepšování a k prevenci znečištění životního prostředí.
  • Plnění závazku být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, ke kterým jsme se zavázali, a které se vztahují k environmentálním aspektům činností, produktů nebo služeb, které vykonáváme nebo poskytujeme.
  • Správná identifikace environmentálních aspektů s ohledem na plánované nebo realizované činnosti, výrobky a služby a tam, kde na tyto aspekty máme nebo můžeme mít vliv, efektivní řízení nebo ovlivňování těchto aspektů k zajištění prevence znečišťování životního prostředí.
  • Zajišťování soulad s touto enviromentální politikou a souvisejícími závazky pomocí vytváření, zavádění a udržování environmetálních cílů pro příslušné funkce a úrovně v organizaci.
  • Zajišťování tvorby a dostupnosti zdrojů, jako jsou kompetentní lidé a jejich znalosti a dovednosti, infrastruktura, technologie, finance, nezbytné pro udržování a zlepšování systému environmentálního managementu.
  • Vytváření, aplikování a udržování efektivních postupů komunikace ve vztahu k  identifikovaným environmentálním aspektům a k systému environmentálního managementu jak interně, mezi různými úrovněmi a funkcemi organizace, tak ve vztahu k externím zainteresovaným stranám.
  • Provádění operací a činností, které souvisejí s určenými významnými environmentálními aspekty za přesně stanovených podmínek souladu se závazkem prevence znečištění životního prostředí, s požadavky právních předpisů a dalšími požadavky, které se na společnost VZS RYCHTÁŘ s.r.o. vztahují.
  • Správná identifikace možností vzniku situací havarijního ohrožení a havarijních situací, které mohou mít dopad(y) na životní prostředí a připravenost efektivně na ně reagovat, pokud nastanou. Předcházení nebo eliminování negativních environmentálních dopadů.
  • Pravidelné monitorování a měření klíčových znaků provozů, činností a operací, které mohou mít významný environmentální dopad, a efektivně a včas určovat a provádět nápravná nebo preventivní opatření, pokud není dosahováno plánovaných nebo požadovaných hodnot.